REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I
SNOWBOARDOWEJ BANANA

 1. Szkoła prowadzona jest przez Dominikę Głąb prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BANANA
  Dominika Głąb z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6/4,43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-220-56-40,
  REGON: 380886791
 2. Szczegóły dotyczące działalności Szkoły zamieszczone są na stronie www.banana.com.pl, mają one charakter
  informacyjny i mogą ulec zmianie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły BANANA jest zapoznanie się̨oraz akceptacja wszystkich punktów
  regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób małoletnich, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  Dokonanie zapisu na Zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  §1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 5. Szkoła – szkoła narciarska, snowboardowa i SUPboardowa prowadzona przez Dominikę Głąb prowadzącą
  działalność gospodarczą pod nazwą BANANA Dominika Głąb z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6/4,43-300 Bielsko-Biała,
  NIP: 547-220-56-40, REGON: 380886791. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest
  nauka jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie. Wszystkie informacje dostępne na stronie
  www.banana.com.pl lub w mediach społecznościowych Facebook i INSTAGRAM: @banana.szkoli
 6. FERIE BANANA– 5-cio dniowy kurs narciarski w okresie ferii zimowych dla dzieci w wieku 4-12 lat.
 7. Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach oferowanych przez Szkołę.
 8. Lekcja (zamiennie Zajęcia i Szkolenia) – czas trwania usługi, jedna lekcja trwa 55 minut (2h = 110 min,
  3h = 165 min, itp.),
 9. Wypożyczalnia –wypożyczalnia w Ustroniu przy stoku Mała Palenica.
 10. Formularz – formularz dostępny na stronie www.banana.com.pl umożliwiający Rezerwację miejsca na
  ZIMOWISKO BANANA.
 11. Rezerwacja – możliwość zarezerwowania lekcji lub szkoleń.
 12. Instruktor – osoba prowadząca Zajęcia w ramach Szkoły.
 13. SUP – Stand Up Paddle – deska z wiosłem
  §2 Postanowienia ogólne
 14. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach prowadzonych w szkole jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich
  punktów Regulaminu przez uczestników, a w przypadku osób małoletnich przez ich przedstawicieli
  ustawowych.
 15. Rezerwacji zajęć można dokonać telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na
  adres: biuro@banana.com.pl lub przez media społecznościowe FB i IG.
 16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapłata całości ceny, przed ich rozpoczęciem oraz zapoznanie się
  i podpisanie oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie później niż 15 min przed
  umówioną godziną rozpoczęcia Zajęć.
 17. W wyjątkowych przypadkach Uczestnik może dokonać płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym
  ustaleniu tego z biurem Szkoły. W przypadku niestawienia się w Wypożyczalni 15 min przed
  czasem rozpoczęcia zajęć, Szkoła BANANA ma prawo przyjąć, że lekcja się nie odbędzie i
  anulować ją z winy Uczestnika.
 18. Zmiana terminu Zajęć oraz zwrot uiszczonej ceny za lekcje już opłacone są możliwe w przypadku zgłoszenia
  tego faktu Szkole minimum 1h przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Nie dotyczy to
  zajęć odbywających się w ramach FERIE BANANA, o którym mowa §3 niniejszego
  Regulaminu.
 19. Ze względu na szczególny rodzaj zajęć oferowanych w szkole, zajęcia rozpoczynają się i kończą w ściśle
  określonym terminie.
 20. W przypadku opóźnienia Uczestnika zajęć lub opóźnienia rozpoczęcia Usługi powstałego z bez winy
  Uczestnika, zajęcia nie podlegają przedłużeniu i kończą się o ustalonym przez strony przed jej
  rozpoczęciem terminie.
 21. Zajęcia odbywają się na wyciągu/akwenie wodnym wcześniej uzgodnionym z Uczestnikiem.
 22. Każda Lekcja trwa 55 min. Uczestnik może wykupić jedną lub więcej lekcji.
 23. Z Zajęć może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego
  (rodzica lub opiekuna prawnego).
 24. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) lub faktycznego opiekuna jest
  odebranie punktualnie małoletniego po skończeniu zajęć przed miejscem, w którym odbywają się Zajęcia.
 25. Uczestnik przychodząc na zajęcia narciarskie lub snowboardowe powinien być do nich należycie
  przygotowany: musi posiadać odpowiedni, poprawnie ustawiony i sprawdzony sprzęt, odpowiednie
  ubranie, mieć już ubrane buty narciarskie lub snowboardowe, oraz posiadać wcześniej wykupiony
  karnet na zajęcia. W wyjątkowych sytuacjach. Uczestnik przychodzący na wodne zajęcia na
  deskach SUP powinien mieć odpowiednie ubranie uwzględniając warunki pogodowe.
  w przypadku dużej kolejki instruktor może wykupić karnet poza kolejnością.
 26. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku
  kasku ochronnego. Podczas zajęć na wodzie każdy uczestnik szkolenia bez względu na wiek zakłada kamizelkę
  ratunkową/asekuracyjną.
 27. Instruktor może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy Uczestnik zajęć znajduje się pod
  wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub stan jego zdrowia nie pozwala mu na
  uczestnictwo w zajęciach. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 28. Każde zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce,
  Instruktor może odmówić dalszego uczestnictwa takiej osoby w zajęciach. W takim przypadku nie
  przysługuje zwrot ceny.
 29. Szkoła nie odpowiada za rezultat świadczonej usługi, a za sposób jej wykonania.
 30. Szkoła BANANA nie ubezpiecza klientów w zakresie NNW i OC, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 31. Szkoła BANANA ma prawo zmienić instruktora prowadzącego, odwołać zajęcia lub je przełożyć
  na inny termin z przyczyn niezależnych takich jak złe warunki pogodowe czy choroba
  Instruktora, który miał prowadzić zajęcia.
 32. Cena za udział w zajęciach nie zawiera opłat za korzystanie z wyciągów i wypożyczenie sprzętu.
  W przypadku szkoleń na deskach SUP można wykupić szkolenia wraz ze sprzętem, Instruktor przygotuje
  odpowiedni sprzęt przed zajęciami.
  §3 FERIE BANANA
 33. Rezerwacji uczestnictwa w Zajęciach można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą mailową wysyłając e –
  maila na adres: biuro@banana.com.pl, lub poprzez media społecznościowe.
 34. Do 3 dni kalendarzowych od dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości wybranej
  opcji czasowej (osoba) na rachunek bankowy ING o nr 17 1050 1070 1000 0097 0507 1257 (tytuł przelewu
  „termin i dane uczestnika”). W przypadku braku zapłaty za udział w Zajęciach lub zapłaty z przekroczeniem ww.
  terminu Szkoła jest uprawniona do odstąpienia od Umowy (anulowania Rezerwacji). Brakującą część opłaty
  za udział w zajęciach należy uiścić najpóźniej w dzień pierwszych zajęć, przed ich rozpoczęciem.
 35. Przed rozpoczęciem FERII Uczestnicy są przypisywani do grup w oparciu o wiek oraz poziom
  zaawansowania wskazany w rozmowie podczas Rezerwacji.
 36. O ostatecznym przydziale Uczestnika do konkretnej grupy decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący zajęcia.
  W przypadku późniejszego przybycia Uczestnika, Zajęcia nie podlegają przedłużeniu i kończą się o
  ustalonym przed jej rozpoczęciem czasie.
 37. Uczestnik Zimowiska powinien stawić się najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu
  oraz najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w pozostałe dni.
 38. Każdy Uczestnik FERII powinien obowiązkowo mieć na zajęciach: sprzęt narciarski/snowboardowy,
  kask narciarski oraz dostosowane ubranie, w przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w
  zajęciach przewidzianych w programie FERII.
 39. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku
  kasku ochronnego.
 40. Uczestnik w czasie trwania FERII otrzyma od Usługodawcy koszulkę, którą ma obowiązek nosić
  podczas zajęć. W przypadku zgubienia/zniszczenia koszulki, rodzic lub opiekun prawny dziecka
  zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna).
 41. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) lub faktycznego opiekuna jest
  odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed miejscem, gdzie odbywa się FERII.
 42. Warunkiem zapisu na FERIE jest zgłoszenie oraz wpłata zaliczki w momencie rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna.
 43. Jeżeli grupa się nie uzbiera (min. 3 osoby) Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia,
  o czym Uczestnik zostanie powiadomiony, zaliczka w tej sytuacji jest zwrotna.
 44. Usługodawca daje możliwość wybrania ilość dni uczestnictwa w FERIACH od 1go do 5ciu dni.
  Jednak zastrzega sobie brak możliwości dołączenia do już trwającego turnusu.
 45. Czas trwania FERII BANANA – od godz. 9:00 do godz. 12.00 /od poniedziałku do piątku/.
 46. Zajęcia odbywają się na wyciągu z najlepszymi warunkami po wcześniejszej informacji.
 47. Za bezpieczeństwo w drodze do i z FERII (po zakończonych zajęciach i opuszczeniu terenu
  FERII) odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
 48. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli
  dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, należy to obowiązkowo zgłosić Szkole
  BANANA najpóźniej w pierwszy dzień przed rozpoczęciem się FERII.
 49. Szkoła BANANA nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone na FERII.
 50. Każde dziecko musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie narciarskie OC. Akceptując niniejszy regulamin
  oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada.
 51. Rodzice lub opiekunowie proszeni są o nieinterweniowanie podczas zajęć oraz o nieprzebywanie w
  pobliżu grupy. Dzieci widząc rodziców są rozproszone i nie skupiają się na zajęciach. Obecność
  rodzica podczas zajęć wymaga zgody Instruktora. Chyba, że Instruktor poprosi rodzica o obecność
  w pobliżu miejsca prowadzenia zajęć.
 52. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika FERII są zobowiązani podać swój kontaktowy numer
  telefonu Instruktorowi.
 53. Instruktor jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia FERII z dziećmi. Mimo wszelkich starań
  Instruktora w momencie, kiedy Uczestnik FERII płacze, nie chce uczestniczyć w zajęciach itp. rodzice
  lub opiekun prawny są zobowiązani zabrać dziecko z Zajęć.
 54. Warunkiem przystąpienia do Zajęć, jest podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna o zdolności dziecka do
  udziału w zajęciach narciarskich oraz akceptacji regulaminu.
  § 4 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu
  istan zdrowia Uczestnika
 55. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych
  środków odurzających, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego
  sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki.
 56. Przystąpienie do Zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan
  zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach organizowanych
  i prowadzonych przez Szkołę BANANA, a także z przyjęciem przez uczestnika za to
  odpowiedzialności. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny
  skonsultować się z lekarzem – mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po o trzymaniu zgody
  lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii Uczestnika.
  Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę
  lekarza. Szkoła BANANA nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe
  w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także
  obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i
  opiekunów nieletnich Uczestników.
 57. Instruktor odmawia prowadzenia lekcji w przypadku, gdy zauważy, że z dużym prawdopodobieństwem
  Uczestnik jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), a także gdy jego
  zachowanie z jakichkolwiek względów zagraża bezpieczeństwu uczestnika i innych osób – w
  takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 58. Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również
  wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta
  zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu
  prowadzenia zajęć,
  w tym regulaminu stoku, odpowiada wyłącznie Uczestnik.
 59. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem miejsca, w którym odbywają się zajęcia,
  w szczególności z regulaminem stoku i Szkoły BANANA.
 60. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe
  i prawdziwe informacje dot. umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, stanu zdrowia,
  sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na
  przebieg zajęć i szkoleń prowadzonych przez Szkołę BANANA, w szczególności zaś rodzice i
  opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie
  zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych
  przez Instruktora.
 61. Udział we wszystkich zajęciach i szkoleniach organizowanych przez Szkołę BANANA zawsze wiąże się
  z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku
  skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w
  kursie i szkoleniu,
  a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.
 62. Szkoła BANANA nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek wadliwości sprzętu
  uczestnika i nieprawidłowego jego doboru. Instruktorzy nie sprawdzają sprzętu uczestnika przed zajęciami.
  § 5 Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć
  Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:
  a) niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 4
  niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem, które mogłyby mieć
  wpływ na bezpieczeństwo uczestnika.
  c) niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego
  ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu
  lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć lub
  warunków panujących w miejscu ich prowadzenia.
  § 6 Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku
 63. Udział w zajęciach, szkoleniach organizowanych przez Szkołę BANANA, zawsze wiąże się z uprawianiem
  sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu
  uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem
  nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Szkoły BANANA
  warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego
  Szkoła BANANA nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do
  przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego
  doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika.
 64. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli
  z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać
  jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed
  wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo
  niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć lub szkoleń.
 65. W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego
  przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do
  przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.
 66. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
  w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora, sprowadzając fachową pomoc
  medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 67. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia,
  podjętych przez niego czynności oraz podania swoich danych osobowych.
 68. Uczestnicy do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor odmawia udzielenia
  szkolenia w przypadku braku kasku ochronnego u osoby poniżej 16 roku życia. Szkoła BANANA
  zdecydowanie rekomenduje noszenie kasku KAŻDEMU uczestnikowi, gdyż jego brak może
  skutkować powstaniem poważnego urazu, a nawet śmiercią uczestnika. Za skutki braku
  używania kasku ochronnego przez osobę, która ukończyła 16 lat, odpowiada Uczestnik lub jego
  rodzic/ opiekun prawny.
 69. Uczestnik powinien przestrzegać ponadto następujących zasad:
  a) należy poruszać się z prędkością, która umożliwia bezpieczne zatrzymanie się,
  b) nie wolno zajeżdżać drogi innym narciarzom lub snowboardzistom, pierwszeństwo mają osoby
  znajdujące się poniżej,
  c) podczas wyprzedzania innych trzeba zachować bezpieczną odległość,
  d) należy zatrzymywać się w miejscu bezpiecznym i widocznym dla innych – na boku trasy,
  e) nie wolno podchodzić lub schodzić ze stoku środkiem trasy,
  f) należy zwracać uwagę na znaki, a w razie wątpliwości co do ich znaczenia – zapytać Instruktora,
  g) nie należy siadać na stoku.
  § 7 Ceny
 70. Zamieszczone na stronie www.banana.com.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 71. Na życzenie Uczestnika Szkoła wystawia fakturę VAT.
  § 8 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi
 72. Administratorem danych osobowych jest Dominika Głąb prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
  BANANA Dominika Głąb z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6/4,43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-220-56-40,
  REGON: 380886791
 73. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  a) niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Szkołę, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  b) przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 74. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z
  Usług prowadzonych przez Szkołę, w tym udział w Zajęciach Szkoły.
 75. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z
  Usług prowadzonych przez Szkołę, w tym udział w Zajęciach Szkoły.
 76. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracującym z Administratorem w zakresie
  realizacji Zajęć oferowanych przez Szkołę lub do podmiotów świadczącym na rzecz Administratora usługi
  takie jak usługi kurierskie, bankowe, IT, księgowość, bankom czy operatorom płatności.
 77. Dane osobowe będą przechowywane:
  a) przez okres 6 lat, w przypadku skorzystania z oferty Szkoły lub do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z zawartej umowy w zależności, który z ww. okresów upłynie później,
  b) do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.
 78. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
  RODO.
 79. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 80. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 81. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  § 9 Postanowienia końcowe
 82. W przypadku, kiedy umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Uczestnikowi
  będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej
  zawarcia bez podawania przyczyn, chyba że usługa została już wykonana. Przy czym, usługa może
  być świadczona jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość/
  poza lokalem przedsiębiorstwa.
  W takim wypadku Szkoła wymaga od konsumenta złożenia na trwałym nośniku wyraźnego
  oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na
  odstąpienie od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
  lub na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Szkoła wykonała w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 83. W sprawie działalności Szkoły można się kontaktować przesyłając e-mail na adres biuro@banana.com.pl lub
  telefonicznie.
 84. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.
 85. BANANA Dominika Głąb zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 86. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zajęć i szkoleń prowadzonych przez Szkołę BANANA, niezależnie od
  stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego
  regulaminu, Szkoła BANANA ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez
  konieczności zwrotu uiszczonej przez Uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z
  rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Szkołą BANANA obciążają
  jest podpisanie przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia, po uprzednim
  zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu.
 87. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w zajęciach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków
  niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia
  zgody przez podpisanie właściwego oświadczenia, o których mowa powyżej.
 88. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/10/2018 roku.