Zachowanie poufności danych osobowych jest dla BANANA Dominika Głąb niezwykle ważne
i chcemy, aby każdy Nasz klient miał wiedzę, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego
sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych
osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Głąb prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą BANANA Dominika Głąb, ul. Wyspiańskiego 6/4, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-220-56-40. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod
adresem: biuro@banana.com.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  -w celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania;
  -w celu wysyłania informacji handlowych, newslettera w zakresie związanym z naszą
  działalnością;
 • w celu publikowania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych;
 1. w celu zawarcia umowy świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
  interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym
  realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej
  optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy
  o naszych klientach, analizy finansowej naszego przedsiębiorstwa itp.) będącym realizacją
  naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
  interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów
  z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
  bezpośredni) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  III. Okres przechowywania danych
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
  stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W naszej polityce ochrony
  danych osobowych określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad
  okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.
  Stosownie do tego informujemy, że:
 7. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania
  trwa do momentu wycofania tej zgody;
 8. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie umowy – do czasu
  zrealizowania i rozliczenia umowy, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń
  wynikających z umowy;
 9. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
  przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej
  w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat
 10. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
  administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np.
  okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby,
  której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki
  zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 11. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
  okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
  IV. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
 12. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 13. podmiotom współpracującym z Nami np. bankom i operatorom płatności, podmiotom
  świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku
  z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
  Administrator zebrane dane osobowe będzie przechowywał na terenie Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego („EOG”). Dane osobowe mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru
  i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie
  z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje
  standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w
  odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego
  poziomu ochrony danych.
  V. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  Osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
  osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
  posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich
  usunięcia;
  2) Prawo uzyskania kopii danych
  Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
  3) Prawo do sprostowania danych
  Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych
  osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
  4) Prawo do usunięcia danych
  Możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do
  realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
  5) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na
  które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
  zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
  6) Prawo do przenoszenia danych
  W zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
  Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie
  pozwalającym na ich odczyt. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu
  podmiotowi. Jednak w takim przypadku, musza istnieć w tym zakresie techniczne możliwości
  zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
  7) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  Możecie Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
  marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu może
  być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje
  techniczne.
  8) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
  Możecie Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na
  podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub
  statystycznych). Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem
  zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  9) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych
  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych
  osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.
  VI. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych
  może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług, w tym zawarcie i realizację umowy.
  VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych
  osobowych tylko w przypadkach, gdy jej wyrażenie było wymagane, ale cofnięcie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody
  przed jej wycofaniem.
  IX. Pliki Cookies
  Strona internetowa www.banana.com.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek): wewnętrznych,
  zewnętrznych, sesyjnych i trwałych. Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Stronę
  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).
 14. Pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów, personalizowanie
  strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam produktu.
 15. Strona korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem
  korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej
  osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie
  o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać
  zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
  warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Profilowanie
  w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
  danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu
  do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też
  poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
 16. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu
  wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania
  do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym.
  Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
  nieuprawnionym.
 17. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać
  wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania,
  w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu
  telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości
  Serwisu.
 18. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies
  w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała
  Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do
  przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że
  korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do
  niektórych treści.